Privacyverklaring

Wij bij OBD-Tuning hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons privacyverklaring willen wij u op een heldere en transparante manier informeren over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens.

Wij gaan er alles aan doen om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken als het alleen overeenkomt met het doel waarvoor wij deze van u hebben gekregen. De doelen en persoonsgegevens worden later in onze privacyverklaring verder uitgelegd.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens zullen wij met de minimale persoonsgegevens die wij nodig hebben om de doeleinden te bereiken.
 • Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Op passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens veiliggesteld zijn.
 • Geen persoonsgegevens aan andere partijen zullen verstrekken, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
 • U op de hoogte stellen van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, wij willen u hierop wijzen en deze respecteren.

Wij van OBD-Tuning zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in het algemeen, vragen hebben hierover of als u contact met ons wil hebben kunt u contact opnemen via onze onderstaande contactgegevens:

 • OBD-Tuning
 • Kloosterweg 50
 • 8326 CE Sint Jansklooster
 • 0527-246494
 • info@obd-tuning.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door OBD-Tuning verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om u te informeren over de werkzaamheden die (met uw toestemming) gedaan zijn aan uw auto
 • Facturen opsturen

Om de bovenstaande doelstellingen te kunnen realiseren kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAWTE gegevens (naam-adres-woonplaats-telefoonnummer-emailadres)
 • Bankrekeningnummer

Verstrekken aan derden
De gegevens die u aan ons toevertrouwd kunnen wij aan derden verstrekken indien dit alleen noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde voor:

 • ICT
 • Boekhouding/Accountant
 • Verzekeraar

Wij geven nooit persoonsgegevens aan derden waarmee wij geen verwerkserovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te kunnen waarborgen.

Verder zullen we geen persoonsgegevens verstrekken aan andere partijen tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons komt opvragen. In zo soort geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die niet in de EU gevestigd zijn aangezien deze niet verplicht zijn om rekening te houden met de AVG regeling.

Bewaartermijn
OBD-Tuning bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is dan het doel waarvoor deze zijn gegeven. Wanneer een overeenkomst stopt vernietigen wij uw persoonsgegevens.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens aan u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Wij hebben een SSL verbinding op onze website waardoor een veilige en gecodeerde verbinding komt tussen de server en u als bezoeker van de website.
 • Alle wachtwoorden die op onze website worden gebruikt slaan wij op een versleutelde manier op in de database.
 • Al onze systemen worden op meerdere manieren beschermt zoals een anti-virus, encryptie, sterke wachtwoorden en dergelijke om onze best te doen om inbreuk van onze systemen te voorkomen.
 • Wij zorgen dat alle fysieke documenten op locatie op een afgesloten locatie bewaard worden.
 • Wij zorgen ervoor dat al onze medewerkers kennis hebben over de privacy protocollen en dit zal worden nageleefd.
 • Ons domein staat officieel geregistreerd bij SIDN (.nl).
 • Wij maken regelmatig een back-up, dit doen wij om bij onverhoopte storing of problemen de back-up online te kunnen zetten. Deze back-up is maximaal 3 weken bewaard worden en zal via een beveiligde manier bewaard worden.
 • Wij zorgen ervoor dat alleen gemachtigde personen inzage kunnen krijgen in de persoonsgegevens. Hierbij zal vertrouwelijk worden omgegaan met de g
 • Wij zorgen ervoor dat de bewustzijn van medewerkers wordt bevorderd door periodiek met hun er over te spreken en het hanteren van een beroepscode met geheimhoudingsplicht.
 • Wij zorgen dat alle derden aan wie wij persoonsgegevens doorsturen met ons een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Uw rechten
U heeft uiteraard ook rechten wat uw privacy aangaat. Hieronder zult u puntsgewijs al uw rechten kunnen vinden:

 • Het recht op inzage.

Dit betekend dat u het recht heeft om uw eigen gegevens op te vragen en het bedrijf is verplicht om deze aan u te verstrekken.
Echter kan dit worden geweigerd indien:
1: Het bedrijf geen gegevens van u heeft.
2: Als u niet de betreffende persoon bent.

 • Het recht op vergetelheid.

Dit betekend dat u het recht heeft om een verzoek in te dienen om uw gegevens te laten verwijderen.

 • Het recht op dataportabiliteit.

Dit betekend dat het bedrijf uw gegevens in een overdraagbare en bruikbare manier kan overdragen naar iemand anders indien u dit wenst.

 • Het recht op beperking van verwerking.

Dit betekend dat u het recht heeft om minder gegevens te laten verwerken. Dit geldt vanaf het moment dat u bezwaar maakt, alle data die daarvoor is verwerkt is bruikbaar.

 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
  Dit betekend dat u het recht heeft op een menselijke blik om besluiten te nemen.
 • Het recht om bezwaar te maken.
  Dit betekend dat u het recht heeft om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens. Dit geldt vanaf het moment dat u bezwaar maakt, alle data die daarvoor is verwerkt is bruikbaar.
 • Het recht op rectificatie.
  U bent er verantwoordelijk voor dat uw gegevens kloppen, hierom heeft u het recht om uw gegevens te laten wijzigen en/of aan te vullen indien nodig.

Cookies en ons cookie beleid
Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die op uw computer worden bewaard om informatie voor u en voor ons te bewaren. Zo heb je de functionele cookies die ervoor zorgen dat de website werkt (denk aan bijvoorbeeld een plug-in) en analytische cookies en remarketing cookies.

Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies om de website voor u en voor ons zo goed mogelijk te laten werken.

De cookies waar wij gebruik van maken:

 • CONSENT: Geeft bezoekers van de website een melding van het gebruik van cookies op de website.
 • NID: De NID-cookie bevat een unieke ID die Google gebruikt om uw voorkeuren en andere informatie te onthouden, zoals uw voorkeurstaal (bijvoorbeeld Nederlands), hoeveel zoekresultaten u per pagina wilt laten weergeven (bijvoorbeeld 10 of 20) en of u het SafeSearch-filter van Google wilt inschakelen
 • Wordfence: Houd bots van de website deze checkt puur of de gebruiker niet een bot is. Dit cookie word verwijderd op het verlaten van de website.

Voor Google Analytics zorgen wij ervoor dat google geen gegevens van u kan opslaan via onze site, het enige wat Google Analytics doet is uw aanwezigheid op webpagina’s optellen zonder te kijken wie u bent of waar u vandaan komt.

Klachten
Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hieronder met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit na tuurlijk erg vervelend. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebeid van privacy.

Wanneer u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan gerust contact met ons op.